salg offisielle Retois Jersey salg komfortabel RLnKijHix

dSdzAIdNfp
salg offisielle Retois Jersey salg komfortabel RLnKijHix
  • Made in Italy
    Artikkel av italiensk opprinnelse, kvalitetssikring og kreativitet.
  • sammensetningen
    100% bomull
  • detaljer
    vev punkt, uten programmer, to farger print, rund hals, lys flekk, langermet, uten lomme
salg offisielle Retois Jersey salg komfortabel RLnKijHix
byggejuss.no
Av Eirik Rise / 20 Jun 2017 / No Comments

En dom fra Borgarting lagmannsrett 20. mars 2017 konkluderer med at anskaffelsesregelverket ga Oslo kommune rett til å avvise det laveste pristilbudet i en anbudskonkurranse, fordi tilbudet hadde «unormalt lav pris». Tilbudssummen var ikke unormalt lav, men taktisk prising gjorde at enkelte poster var priset betydelig under kost, og andre betydelig over.

[artikkelen er publisert i bladet Byggeindustrien Nr. 10-2017]

Bakgrunnen for retten til å avvise unormalt lave tilbud

Grunnen til at anskaffelsesregelverket gir offentlige oppdragsgivere rett til å avvise er å hindre at oppdragsgiver må akseptere tilbud der prisen f.eks. er resultat av sosial dumping, eller der leverandøren ikke har økonomisk bæreevne til å takle den tapsbringende kontrakten. For å unngå misbruk av bestemmelsen er oppdragsgivers fremgangsmåte underlagt nærmere begrensninger, men regelverket definerer ikke hva som skal til for å vurdere et tilbud som unormalt lavt. Til nå har bestemmelsen blitt brukt til å avvise tilbud med unormalt lav .

Uønsket prisstrategi

Taktisk prising baserer seg på at tilbydere mener at oppdragsgiver har estimert konkurransegrunnlagets mengder feil, og ønsker å utnytte forholdet mellom å oppnå en lav evalueringssum i konkurransen, og et høyt faktisk utbetalt vederlag. Enhetsprisene for mengdene som oppdragsgiver har overvurdert settes lavt, og mengdene som er undervurdert prises høyt.

Der leverandøren kan påvirke postfordelingen, vil taktiske priser raskt medføre høye kostnader for oppdragsgiver. Også der oppdragsgiver styrer postfordelingen kan prissammensetningen gi insentiver til å velge en annen utførelse enn ønskelig. Taktiske priser øker sjansen for høy fortjeneste eller høyt tap. Treffer leverandøren med prisstrategien, risikerer oppdragsgiver budsjettoverskridelser. I motsatt fall kan manglende lønnsomhet for leverandøren føre til konkurs/mislighold. I tillegg forhøyes risikoen for at det laveste pristilbudet ikke gir den billigste faktiske utførelsen.

Konkret om dommen

Saken avgjort i Borgarting gjaldt en kontrakt om veivedlikehold i Oslo, som skulle tildeles tilbudet med laveste pris. Total Uteservice AS (TU) var åpne om at tilbudet var taktisk priset; eksempelvis var flere poster for brøyting satt til 1 krone, mens salting av boligveier var priset svært høyt.

Oslo kommunes vurdering var at prisene innebar «». Risikoen for mislighold var ikke nærmere begrunnet med at TU manglet økonomisk bæreevne til å utføre en mulig tapsbringende kontrakt. Domstolen ønsket ikke å overprøve det innkjøpsfaglige skjønnet utvist av kommunen, og skriver at . TUs økonomiske bæreevne blir ikke drøftet, og konklusjonen om at prisene medførte en fremstår derfor ubegrunnet. Logikken synes å være at TU ville misligholde kontrakten dersom de faktiske mengdene gjorde den ulønnsom.

Sviktende lønnsomhet er i utgangspunktet leverandørens problem. Hvis TU hadde kapasitet til å oppfylle en ulønnsom kontrakt – eksempelvis på grunn av overkapasitet – er manglende lønnsomhet for TU et gode for kommunen. Vilje til å ta en slik risiko kan anses som et legitimt konkurransefortrinn. Leverandøren bærer selv risiko for egen fortjeneste, og oppdragsgiver kan kreve oppfyllelse i henhold til tilbudet. Det er etter vårt syn ikke dekning for en generell antakelse om at en leverandør vil misligholde kontrakten dersom de faktiske mengdene gjør den ulønnsom.

Taktisk prising er tilbyders eneste valg

Prising av et urealistisk mengdegrunnlag er utfordrende for leverandører. Foruten å prise «taktisk», er alternativene å prise «lojalt» (som om estimatene er riktige), innta forbehold/forutsetninger, eller varsle oppdragsgiver om svakheter i mengdegrunnlaget før tilbudsfristen.

«Lojal» prising, eksempelvis i form av at alle priser settes til kost + påslag, fjerner risikovilje som konkurranseelement. Det er naturlig å ta hensyn til svakheter i mengdegrunnlaget ved prisingen. I den aktuelle saken var prisstrategien utilslørt og karikert – flere poster var priset til 1 krone, mens andre var påfallende høye. Desto mer «ekstreme» prisutslag, desto høyere risiko for kostnadsoverskridelser overføres mellom partene, og jo mer forsterkes de negative effektene for oppdragsgiver. Grensene for et «illojalt» prisnivå er imidlertid vanskelige å trekke opp, og det har lite for seg å sette en fiktiv enhetspris på en uaktuell mengdepost. Dessuten – hvis oppdragsgiver taktisk prising vil ikke «lojale» priser være konkurransedyktige.

Alternativet om å innta forbehold/forutsetninger om mengdene er en dårlig idé, og vil som regel føre til avvisning av tilbudet.

Oslo kommune hadde påstått seg frifunnet fra erstatningsansvaret fordi TU, i stedet for å gjøre kommunen oppmerksom på svakheter ved mengdegrunnlaget før tilbudsfristen, utnyttet disse ved taktisk prising. Flertallet av dommerne i Borgarting kommenterer ikke spørsmålet, men mindretallet skriver at TUs oppfatning av holdbarheten i kommunens estimater ikke kunne utløse en slik varslingsplikt.

Oppdragsgiver kan løse problemet

Oppdragsgiver har ansvaret for at estimatene i eget mengdegrunnlag er riktige. Oppdragsgiver kan også på andre måter begrense eller beskytte seg mot konsekvensene av taktisk prising. Alternativer kan være å evaluere pris/kostnad ved variasjonsanalyser, låse priser på mengdeposter som er sårbare for taktisk prising, eller kreve priser innenfor bestemte intervaller. Reguleringen må imidlertid være rettslig holdbar og kommersielt hensiktsmessig; generelt utformede forbud mot taktisk prising løser verken problemet eller hindrer tvister. Oppdragsgivers mulighet for å regulere bør likevel forhøye terskelen for å avvise taktisk prisede tilbud i fraværet av regulering.

Oppdragsgivere kan ha gode grunner for å avvise taktisk prisede tilbud, men leverandørene kan ha gode grunner for å prise taktisk. Basert på flertallets premisser i den aktuelle dommen, vil det føres beskjeden rettslig kontroll med slike avvisninger. Dette er uheldig. I den grad forventet mislighold dekkes av avvisningsretten, må det etter vårt syn kreves klare omstendigheter som tyder på at tilbyderen vil få problemer med å oppfylle sine plikter etter kontrakten. At tilbyderen risikerer en tapsbringende kontrakt er ikke nok. Vi håper Høyesterett tar saken til behandling, og gir avklaringer som næringslivet kan leve med.

Posted in: Entrepriserett , Tommy Hilfiger 1501 Th / S Den Niende Solbriller Unisexvoksen Sol Rød 49grå Amazon billig salg komfortabel gratis frakt footaction billig målgang salg sneakernews KhYItUE
/Tagged: avvisning , for fin online klassisk billig pris M Missoni Mono / En Pieza stikkontakt lav pris kule shopping Ryddesalg zzhzFQ
, rabatt utmerket gratis frakt bla Balmain Etter klaring ekte salg utforske DKPh6zfvt
, ubalanserte priser

Om forfatteren

8. - 10. trinn

Bosniakrigen er så langt den største væpnede konflikten i Europa etter Den andre verdenskrig.

Miu Miu Jersey gratis frakt bla sn1lxj

Lær av historien

På 1990-tallet ble den muslimske befolkningen i Bosnia-Hercegovina utsatt for omfattende etnisk rensning.

"Jugoslavia" var fram til 1990-tallet navnet på et land som omfattet Serbia, Montenegro, Kroatia, Slovenia, Bosnia-Hercegovina og Kosovo. Man bruker ofte betegnelsen "Balkan" om halvøya hvor blant annet disse landene ligger.På 1990-tallet var området herjet av flere borgerkriger. Krigen i Bosnia-Hercegovina var den lengste og mest omfattende, og varte fra 1992 til 1995. Omkring 100 000 mennesker ble drept; det store flertallet var muslimske bosnjaker. I tillegg kom flere titusentalls voldtekter, spesielt av muslimske kvinner.

Visste du at...?

Serberne er generelt ortodokst kristne, kroatene katolsk kristne, og bosnjakene muslimske. Krigene, og de massive overgrepene, fulgte i stor grad disse etniske og religiøse skillelinjene.

I 1999 erklærte Kroatia og Slovenia sin selvstendighet fra Jugoslavia, mens Bosnia-Hercegovina erklærte sin selvstendighet i 1992.

Den muslimske befolkningen i Bosnia-Hercegovina ble utsatt for omfattende etnisk rensning. Dette omfattet flere tilfeller av folkemord.

I Bosnia-Hercegovina hadde ulike etniske grupper – serbere, kroater og bosnjaker – levd fredelig side om side i mange år. Spesielt under det kommunistiske regimet som styrte landet etter annen verdenskrig, fram til slutten av 1980-tallet, ble det lagt lokk på etniske motsetninger. Etter kommunismens fall økte nasjonalismen i flere befolkningsgrupper. Jugoslavias president Slobodan Milošević bidro til en særlig sterk oppblomstring i nasjonalistiske holdninger på serbisk side.

Drøftings-oppgaver

På hvilken måte var de etniske motsetningene blitt undertrykt i Jugoslavia før kommunismens fall?

Visste du at...?

De serbiske styrkene begikk en rekke massakrer. Den mest kjente er bosniskserbiske styrkers massakre på 8000 muslimske menn og ungdommer i Srebrenica i juli 1995.

Den internasjonale krigsforbrytertribunalet for det det tidligere Jugoslavia har stadfestet at massakren i Srebrenica var å anse som et folkemord.

Rundt 100 000 mistet livet under krigene 1992-1995, av disse var i underkant av 40 000 sivile.

Hånd i hånd med serbisk nasjonalisme kom byggingen av fiendebilder, hvor spesielt de muslimske bosnjakene ble framstilt som overgripere og ekstremister.Som del av krigføringen gjennomførte bosniskserbiske paramilitære grupper omfattende etnisk rensing for å fordrive de muslimske bosnjakene fra serbisk-dominerte områder.Serbiske styrker drev flere hundre konsentrasjonsleirer og andre interneringssteder. Et av de mest kjente er dødsleiren i Omarska. Av de 6 000 muslimene som ble holdt fanget her, døde hundrevis – ingen vet helt hvor mange – blant annet av sult og mishandling. Ifølge fanger som overlevde, ble flere titalls henrettet hver natt. I en massegrav som ble funnet noen hundre meter fra leiren, lå levningene etter 456 personer.

"Photograph provided courtesy of the ICTY."

Bosniskserbiske styrker gjennomførte også en langvarig beleiring av Bosnias hovedstad, Sarajevo. I den første perioden skjedde dette med støtte fra den jugoslaviske hæren, som nå var serbisk-dominert. Snikskyttere lå på åssidene omkring byen og skjøt uskyldige mennesker som våget å bevege seg utendørs: kvinner, barn, eldre. Sarajevo ble et symbol på Balkan-krigenes brutalitet – og på ofrenes hjelpeløshet.

Drøftings-oppgaver

Hvordan kunne den etniske rensningen i Bosnia-Hercegovina vært unngått?

Også etniske kroater ble fordrevet med brutale midler av bosniskserbiske styrker. Samtidig var kroatiske og bosnjakiske styrker ansvarlige for grove overgrep og fordrivelse av etniske serbere, men i langt mindre omfang enn hva de bosniskserbiske styrkene gjennomførte.

Borislav Herak - Confessions of a Serbian Monster / Ispovijest srpskog monstruma.

Les mer

aldrimer22juli.no: De Forente Nasjoner (FN) , gratis frakt besøk amazon online Lardini Americana fabrikkutsalg billigste online WQHHUBW

Store norske leksikon: https://snl.no/Bosnia-Hercegov... og https://snl.no/Bosnia-krigen

FN-sambandet: Schrödingers Hettepull Marineblå Blå Katt Latostadora nyeste for salg siste samlingene butikk tilbyr online rabatt salg rvFsz

Bilder:

Lær av historien

Gi tilbakemelding

Menu
Search
JEG ER FORDOMSFULL OG KALD!
Twitter Youtube LinkedIn Snapchat Snapcode

Forfatter, tvillingmamma og Human Resources

July 5, 2016 - Bøker
Share on: Facebook

Jeg antar at de fleste har lest bøker der forfatteren i sitt etterord skriver at historien er ren fiksjon. Jeg har alltid undret meg over nødvendigheten av å presisere dette i et skjønnlitterært verk. Det bør vel være åpenbart at historien er oppdiktet? Men at det av og til kan være noen innslag av virkelige hendelser. Ellers ville bøkene falt inn under andre sjangre, som biografier for eksempel.

I dag stiller jeg meg litt annerledes til denne saken, og kommer garantert til å spesifisere i min neste bok at historien er ren fiksjon, bare for å ha mitt på det rene. Nå tror jeg egentlig ikke det vil ha så mye å si for dem som virkelig ønsker å kritisere meg, men da står det i hvert fall der.

Etter at jeg utga min tredje kriminalroman, Tause ofre, i mars i år, opplevde jeg å få satt flere negative merkelapper på meg selv. Jeg tåler veldig godt kritikk og konstruktive tilbakemeldinger på det jeg skriver, og mener det er viktig og nødvendig for å utvikle seg i forfatterskapet. Leserne har mye å lære meg og jeg setter pris på konstruktiv kritikk. Men når denne kritikken plutselig går på meg som person, da synes jeg ikke lenger noe om det.

Jeg skriver om vonde skjebner i mine bøker, og heldigvis får jeg tilbakemeldinger om at jeg gjør dette på en respektfull måte og at jeg får leserne til å føle sympati for personene i bøkene som ikke alltid er lette å like. Dette fordi jeg går i dybden på hva karakterene har gjennomgått i livet og slik klarer å skape en slags forståelse.

Jeg har aldri tidligere opplevd at kritikken har blitt personlig, men denne gangen ble jeg blant annet kalt både kald og fordomsfull, og fikk beskjed om at det jeg skrev var ondskap. Fordomsfull fordi jeg denne gangen skriver om de svake gruppene i samfunnet, noe jeg ikke er alene om å gjøre som forfatter. Neste bok kommer til å handle om et annet miljø. Sånn er det for oss som skriver, vi beveger oss innenfor alle sosiale lag i bøkene våre og jeg mener at det bør være aksept for dette.

Tag : prediktive-modeller

Posted on: 11. februar 2016 /
Categories: Forskning , Galliano Bukser salg online shopping rabatt real footlocker billig online Rimelig engros-pris billige online dJI3JKc

Skatteetaten har urealiserte verdier i de storedatamengdene den har. Forskning på nyestatistiske modeller kan gi økt proveny, høyeretreffprosent på kontroller og mer tilpassetkommunikasjon.

Daniele Alessandrini Mann Pantalon visa betaling kjøpe billig real beste engros online engros-pris dQlFQTncw

– Potensialet ligger i å utvikle modeller som sersammenhenger mellom faktorer som Skatteetaten i dag ikkeutnytter, forklarer leder for Big Insight professor ArnoldoFrigessi fra Universitetet i Oslo . nicekicks billig pris utløp fasjonable Dc Tegneserier Kort Arm Menns Rund Hals Grå grå Lyng Størrelse M Grå Amazon Vår / Sommer salg billig billig salg ekstremt XLBvI0iLOl
som Norsk Regnesentral ble vertsinstitusjon for våren2015. Skatteetaten er partner i senteret sammen medOslo universitetssykehus, ABB, DNB, DNV-GL, Gjensidige,Norsk Hydro, NAV og Telenor. Universitetet i Bergen ogUniversitetet i Oslo er akademiske partnere.

Big Insight er et Senter for forskningsdrevet innovasjon som Norsk Regnesentral ble vertsinstitusjon for våren2015.

Bedre statistiske modeller Big Insight skal fylle et kunnskapshull i statistisk metode. Gorra Fiskebein Som Brukes Texas Av Stetson Sombreroshop Elmarron kjøpe billig virkelig forsyning topp kvalitet online klaring nyeste oqYTdc
d, forteller at standardmodellene som brukesi kvantitativ metode bare evner å ta de fruktene som hengerlavest. I et komplisert datasett vil tradisjonelle metoder barese de mest opplagte sammenhengene mellom ulike faktorer.Med Big Insight vil statistikerne gå dypere i datasettet.Ambisjonen er å utvikle modeller som trekker ut informasjonsom man i dag ikke kjenner til fordi man ikke har metodertil å se etter den. Standardmodellene klarer ikke å benyttefaktorer som hver for seg betyr lite, men som kombinert kanforklare ganske mye.Løland forklarer at utfordringen ligger i det de kaller«svake signaler.» – Tenk deg et datasett på mange tusen variabler. Du vetat det skjuler seg informasjon om skatteunndragelse, mendu vet ikke hva du skal se etter. Da trenger du to ting. Dutrenger en automatisert metode for å velge ut hvilke faktorersom er viktigst og å kombinere disse best mulig. Det er detvi kaller maskinlæring eller statistisk modellering, som beggegir oss en algoritme. Den andre tingen du trenger er å kunne bruke algoritmentil å forutsi en sannsynlighet for unndragelse. La oss si atalgoritmen peker ut 300 variabler som relevante. Slik kan vise at selv om det å være for eksempel fraskilt enslig mannmed en lav inntekt i seg selv betyr lite, så kan det bety myei kombinasjonen med faktorer som at vedkommende bor etbestemt sted og er en del av en viss type nettverk. Tilsammenøker de riktige variablene forklaringsevnen til modellen.

Abicon elektro AS Kobbervikdalen 119 3036 Drammen Telefon 32 88 25 50 [email protected] kontaktpersoner
sosiale medier
Følg oss i sosiale medier!
betale med visa outlet store steder Tamaris 28117 Sandaler Womens Åpen Hæl Flerfarget regnbueørret 37 Eu Sko Amazon Tomrommene bla billig pris QGzXEt
Referanser Privat
Meny
Copyright © Abicon elektro AS 2017 / Webdesign og konsept av Hege Irene Jægtvik design / Utvikling av ByteSize / Redaktør Tom Røren