Letasca Shirt topp kvalitet rabatt online utløp siste samlingene gratis frakt preordre lfoxgd

onu58LJBDQ
Letasca Shirt topp kvalitet rabatt online utløp siste samlingene gratis frakt pre-ordre lfoxgd
  • Made in Italy
    Artikkel av italiensk opprinnelse, kvalitetssikring og kreativitet.
  • sammensetningen
    100% bomull
  • detaljer
    jersey, uten applikasjoner, solid farge, rund hals, korte ermer, en lomme
Letasca Shirt topp kvalitet rabatt online utløp siste samlingene gratis frakt pre-ordre lfoxgd
Privat Gå til sider for Bedrift

Leter du etter noe?

Logg inn
Vis undermeny

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AFPK.

Hvilken form for ektefellepensjon du har krav på, avhenger av når avdøde ble meldt inn i pensjonsordningen, samt av dødstidspunktet. Gjenlevende samboere har ikke pensjonsrett.

Når en pensjonsberettiget dør

Når et medlem med løpende pensjonsutbetaling dør, foretar vi et restoppgjør. Restoppgjøret utgjør én måneds bruttopensjon etter dødsmåneden der det ikke er ektefelle/registrert partner, og to måneders bruttopensjon etter dødsmåneden der det er ektefelle/registrert partner eller barn under 20 år. Dette gjelder uavhengig av om den gjenlevende har rett på ektefellepensjon eller ikke. Unntak er restoppgjør etter personer som har førtidspensjon og AFP. I disse tilfellene utbetales kun én måneds bruttopensjon etter dødsmåneden uansett om den avdøde etterlater seg ektefelle eller ikke. Der hvor avdøde etterlater seg ektefelle eller barn, tilskrives disse og gjøres oppmerksomme på retten til å søke etterlattepensjon.

Hvem har krav på ektefellepensjon?

Gjenlevende ektefelle eller registrert partner etter en pensjonsberettiget har rett til ektefellepensjon. Det samme gjelder gjenlevende ektefelle eller registrert partner hvis avdøde mottok avtalefestet pensjon (AFP) eller førtidspensjon fra fylkeskommunen. En pensjonsberettiget vil være en som var yrkesaktiv, hadde løpende pensjon eller en som hadde oppsatte rettigheter. Ektefellepensjon er en månedlig ytelse som utbetales til gjenlevende ektefelle/registrert partner.

Registrert partner

Gjenlevende partner som er registrert i medhold av lov av 30. april 1993 nr. 40, om registrert partnerskap ( partnerskapsloven ), har samme rett til ytelser som gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle.

Samboere

Samboere har ingen etterlatterettigheter i pensjonsordningen. I folketrygden kan samboere som har vært gift med hverandre, eller som har felles barn, ha rett til ektefellepensjon.

Enker og enkemenn Separerte

Som separert er man formelt fortsatt gift i hht. lov om ekteskap, og vil således ha rett til ytelse på lik linje med ektefeller.

Fraskilt ektefelle Fraskilt ektefelle har også rett til ektefellepensjon med de begrensninger som følger av gjeldende lovgiving (gjeldende fra 1. januar 1993): - ekteskapet må ha vart i minst 10 år - den fraskilte må være minst 45 år ved skilsmissen - den fraskilte ektefellen må ikke ha giftet seg på nytt etter skilsmissen - den fraskilte ektefellen må ikke ha fraskrevet seg retten til ytelse Dersom avdøde har vært gift flere ganger, og det kan være flere som har krav på pensjon, skal pensjonen deles mellom de etterlatte etter antall påbegynte gifte år. Når en av ektefellene dør eller gifter seg på ny, skal pensjonen til den/de andre regnes om fra og med 2. måned etter dødsfallet/giftemålet. Hvis en enke/enkemann gifter seg, stoppes pensjonen fra måneden etter. Ved eventuell skilsmisse eller at ny ektefelle dør, settes pensjonen i gang igjen. Utvidet omfang av personer med rett til ektefellepensjon fra 1. januar 2001 Fra 1. januar 2001 er omfanget av personer som har rett til ektefellepensjon utvidet. Fra denne dato er det ikke lenger til hinder for ektefellepensjon at medlemmet giftet seg etter fylte 65 år, eller at ekteskapet ble inngått etter at medlemmet hadde fratrådt sin stilling, men hadde oppsatte rettigheter. Det er heller ikke til hinder at medlemmet giftet seg etter å ha fratrådt helt med AFP, alders- eller uførepensjon. Opphevelsen av disse tidligere unntakene gjelder nye pensjonstilfeller, det vil si tilfeller hvor medlemmet dør 1. januar 2001 eller senere. Unntak Dersom et medlem dør innen 1 år etter at han ble ansatt i medlemsberettiget stilling, og dødsfallet skyldes sykdom som enten avdøde selv eller hans ektefelle kjente til ved ansettelsen, har ektefellen ikke rett til ektefellepensjon. Utbetaling Ektefellepensjonen blir utbetalt fra og med den måned den pensjonsberettigede dør, og utbetales til og med utgangen av måneden etter gjenlevende ektefelles død.

Netto ektefellepensjon

Reglene om netto ektefellepensjon trådte i kraft 1. januar 2001. Pensjonen kalles en nettopensjon fordi det ikke tas hensyn verken til gjenlevendes egen inntekt eller pensjon. Denne typen ektefellepensjon tildeles gjenlevende der hvor medlemmet dør etter 1. januar 2001 og hvor gjenlevende var født etter 1. juli 1950. Unntak fra denne bestemmelsen gjelder enker/enkemenn etter medlemmer som var innmeldt i pensjonsordningen første gang før 1. oktober 1976, disse skal ha ektefellepensjon etter reglene om enkepensjon. Størrelsen på nettopensjonen En netto ektefellepensjon utgjør 9 % av avdødes pensjonsgrunnlag. Pensjonen samordnes ikke med folketrygden. Unntak Der gjenlevende ektefelle er født før 1. juli 1950, og avdøde ble medlem første gang før 1. juli 2000 skal pensjonen beregnes i henhold til reglene om ervervsprøvet ektefellepensjon. Flere enker Hvis det er flere enker som har rett til netto ektefellepensjon etter samme medlem, skal pensjonen fordeles etter antall påbegynte år som ekteskapet har vart.

Enkepensjon

Denne formen for ektefellepensjon kan kun tilstås enker/enkemenn etter medlem som var innmeldt i offentlig pensjonsordning første gang før 1. oktober 1976. Det foretas ingen behovsprøving i forhold til egen arbeidsinntekt. Alle som kan ha rett på enkepensjon er pålagt å søke folketrygdens etterlattepensjon. Pensjonens størrelse Pensjonen utgjør 60 % av avdødes pensjon før samordning.

Ervervsprøvet ektefellepensjon

Enker/enkemenn etter medlemmer som ble medlem av offentlig pensjonsordning første gang etter 1.oktober 1976, vil kunne ha rett på denne typen ektefellepensjon, med mindre du har rett til netto ektefellepensjon. Pensjonens størrelse Når den gjenlevende ektefelle ut fra alder, ervervsevne, og omstendigheter for øvrig, kan ventes å få en årlig ervervsinntekt, skal ektefellepensjonen reduseres. Pensjonen utgjør i utgangspunktet 60 % av avdødes pensjon. Pensjonen skal imidlertid reduseres med et beløp som utgjør 40 prosent av den del av forventet årlig ervervsinntekt som overstiger 50 prosent av grunnbeløpet . Skjer det en vesentlig endring i de forhold som har vært avgjørende for fastsettelsen av ektefellepensjonen, kan saken prøves på nytt og ektefellepensjonen kan endres eller falle bort. Alle som mottar en ervervsprøvet ektefellepensjon, er pålagt å søke etterlattepensjon i folketrygden. Vi bruker de samme prinsippene for inntektsreduksjon som folketrygden. Hvis en enke/enkemann har egenpensjon i annen offentlig pensjonsordning, skal egenpensjonen samordnes med folketrygdens ytelser først. Samordningen i ektefellepensjonen blir eventuelt det som blir igjen. Det skal til sammen ikke samordnes mer enn 3/4 grunnpensjon, og den tilleggspensjon som blir utbetalt fra folketrygden. Dersom du har en egen tjenestepensjon, kan ikke samlet brutto pensjonsutbetaling overstige 60 % av summen av egen opptjent tjenestepensjon og avdød ektefelles opptjente egenpensjon. Dersom du har inntekt, utgjør fribeløpet 50 % av grunnbeløpet (G). Det beløp som overstiger 50 % av G skal trekkes fra brutto ektefellepensjon med 40 %. Oppsatt ektefellepensjon Gjenlevende etter tidligere medlem i pensjonskassen med såkalt oppsatt rettighet, vil kunne ha rett på ektefellepensjon.

Opphør av ektefellepensjon

Løpende ektefellepensjon opphører dersom gjenlevende ektefelle inngår nytt ekteskap/partnerskap. Pensjonen begynner å løpe igjen dersom det nye ekteskapet/partnerskapet oppløses ved død eller skilsmisse. Når en ektefellepensjon er opphørt fordi gjenlevende ektefelle har inngått ekteskap, kan AFPK bestemme at vedkommende skal få sin pensjon helt eller delvis tilbake dersom ektefellene samlet ikke har tilstrekkelige eksistensmidler. Har vedkommende rett til ektefellepensjon fra AFPK eller annen pensjonsordning som går inn under overføringsavtalen også etter den siste ektefelle, kan den samlede ektefellepensjon ikke overstige ektefellepensjonen etter 30 års tjenestetid etter den ektefelle som hadde det høyeste pensjonsgrunnlag. Opphør og igangsetting av pensjon i henhold til foranstående bestemmelser skjer fra og med måneden etter at den begivenhet fant sted som betinget opphør eller igangsetting.

Hvordan søke ektefellepensjon

Nå et medlem dør får vi melding om dette enten fra arbeidsgiver, folkeregisteret eller fra NAV. Vi vil så sjekke om avdøde etterlot seg ektefelle. Dersom avdøde hadde ektefelle, tidligere ektefelle eller registrert partner vil vi tilskrive vedkommende og sende nødvendige søknadspapirer. Vi gjør oppmerksom på at det må fremsettes egen søknad om etterlattepensjon i folketrygden. Vær oppmerksom på at vikariater/engasjementer med en varighet på under 1 år gir risikodekning også ved død. Det betyr at etterlatte etter disse vil kunne ha rett til etterlattepensjon

Lukk
Akershus fylkeskommunale pensjonskasse

Postboks 1201 Sentrum 0107 Oslo Besøksadresse: Schweigaardsgt. 6, 4. etg

22055000

[email protected]

Om oss
jeg fikk med meg dette ja..... Jeg tenker at folk må få gjøre som de vil, men at det er så viktig dette med at de gjør det for seg selv og ikke på grunn av en trend eller fordi alle andre gjør det.... Jeg er enig i at "normaliseringen" av både injeksjoner og plastikk kirurgi i dagens samfunn er ganske drøy, men samtidig har det jo blitt sånn og jeg tviler på at dette er noe som vil "gå tilbake" da det er blitt så etablert på markedet... Jeg er også enig i at vi alle er bra nok som vi er, men jeg kan forstå at folk ønsker å endre på sitt eget utseende av personlige grunner. Jeg synes det er viktig å ikke dømme andre for deres valg, det er jo tross alt deres kropp, men det å oppfordre unge jenter (og gutter) for den saks skyld, synes jeg man skal være litt mer forsiktig med, det blir veldig mye reklame til tider! men bra og engasjerende innlegg!
Vis svar ( 0 ) svar

15.10.2017 kl.22:28

Charlene N. Nedrum: Takk som har tatt deg tiden til å lese innlegget, og takk for en ordentlig kommentar! Det betyr mye. Jeg er svært enig i det du sier. Jeg syns absolutt ikke mennesker skal bli "dømt" eller "sett ned på" kun fordi de har valgt å gjøre endringer. Det er som du sier; det er demmes kropp, og demmes valg. Det jeg syns er trist, og det jeg reagerer på; er at mange unge velger å ta fillers/injeksjoner kun fordi de føler seg presset til å ta det. Eller fordi "alle" andre har det. Og om det kommer til å forsvinne fra markede? neppe. Det tror ikke jeg heller. Men jeg har et lite håp om at man kan fraråde, inspirere til å ikke ta det og kanskje prøve sitt ytterste til å få unge til å tenke litt ekstra over ting, før de velger å gjøre det.
Vis svar ( 0 ) svar

15.10.2017 kl.22:31

ja ikke sant! Helt enig! :)
Vis svar ( 0 ) svar

16.10.2017 kl.01:14

Folk må absolutt gjøre som dem vil. Men helt ærlig så er jeg dritt lei av det "perfekte" utseendet. Det er svært få i dag som ikke har injeksjoner, man blir jo mer overrasket over de som ikke har noe nå. Det hele er bare helt forkastelig.
Henry Bomull Camisa Lisa klaring billig pris kjøpe billig CEST nettsteder kjøpe billig opprinnelige jn8qZP
svar

16.10.2017 kl.10:51

Har du en aloe vera gele med i reiseapoteket ditt? Da bør du fryse den ned som isbiter! Ikke bare lindrer aloe veraen solbrent hud – kalde isbiter kan kjøle området godt ned og gi deg et lite pusterom. Dersom du ikke har en fryser i nærheten bør du legge aloe vera gelen eller kremen i kjøeslapet.

En enkel blanding av agurk og aloe vera kan gi rask lindring til det solbrente området. Sjekk oppskriften fra SheKnows !

De antibakterielle egenskapene i eddik kan drepe bakterier, lindre irritasjon og skadet hud. En blanding med epleeddik og vann bør brukes i de to første dagene etter du ble solbrent for å roe ned den første irritasjonen. Du kan enten ha væsken på en sprayflaske eller på en klut. Se flere tips fra Mommy Potamus .

Stryk en tynn skive potet på den solbrente huden. Stivelsen i potetene lindrer sviende hud! Sjekk ut flere ulike måter du kan bruke poteter for hud og hår fra Organic x benefits .

Organic x benefits

Prøv å legge moste jordbær over området du er solbrent i et par minutter og skyll av med rent, lunkent vann. I jordbærene finnes det garvestoffer som skal hjelpe mot den sviende smerten fra solforbrenningen.

moste jordbær

Det enkle er kanskje ofte det beste. En klut med kaldt vann kan gjøre underverker for solbrenthet i varmen. Du bør imidlertid også drikke mye vann og ta en Ibux dersom smerten blir for intens. Kroppen dinmister mye væske når du blir solbrent, så pass på at du rehydrerer cellene dine. Ibux hjelper ikke baremot smertene, men kan også redusere hevelser og rødhet.

drikke mye vann

Skal du på ferie i sommer? Sjekk hvor mye du bør gi i tips på restaurant i utlandet .

Hvis du har vært uheldig og fått kraftigsolforbrenning der du har synlige blemmer og sårdannelse anbefaler VitusApotek at du oppsøker lege. Dersom du har mistanke om heteslag , bør du også oppsøke lege. Symptomene på heteslag er svimmelhet, hodepine og kvalme.

kraftigsolforbrenning VitusApotek heteslag

Har du prøvd noen andre tips for å lindre solforbrenning? Fortell andre om dine opplevelser i kommentarfeltet nedenfor .

Har du prøvd noen andre tips for å lindre solforbrenning? Fortell andre om dine opplevelser i kommentarfeltet nedenfor
Velkommen! Du kan logge inn eller opprette en konto .
Søk
Min konto Boglioli Chinos splitter nye unisex valg for salg salg nyte billig lav pris 0BHGb
Til kassen

Handlekurv

0 vare(r) - 0,00
Din handlekurv er tom!
Etiske Retningslinjer

Eiere og ansatte i AndeanWool AS vil alltid bestrebe seg på å utøve sin forretningsvirksomhet på ærlig og etisk vis. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre kvaliteten på våre tjenester, produkter og drift, og vil alltid bestrebe oss på å skape en anseelse som reflekterer ærlighet, rettferdighet, respekt, ansvarlighet, integritet, tillit og god forretningsmessig skjønn. Ingen ulovlig eller uetisk aktivitet vil aksepteres blant selskapets ledelse eller ansatte da dette er uforenlig med selskapets visjon og interesser. AndeanWool AS vil aldri inngå kompromiss med sine prinsipper for å oppnå kortsiktig gevinst. Den etiske utøvelsen av selskapets aktiviteter er summen av de etiske verdiene som enhver medarbeider representerer. Alle er forventet å etterleve et høyt nivå av personlig integritet. AndeanWool AS sine kjerneverdier karakteriseres av følgende etiske standarder:

Ærlighet- Vi krever og forventer ærlighet gjennom all vår samhandling og kommunikasjon. Vi ønsker å bli oppfattet som et troverdig selskap der enhver person vi samhandler med vil verdsette at vi holder ord. Vi vil levere relevant informasjon til våre kunder og rette opp eventuelle misforståelser snarest.

Integritet- Vi vil opprettholde et høyt nivå av personlig integritet for å fortjene andres tillit, enten det er kunder, leverandører eller partnere. Dette betyr at vår karakter må gjenspeiles i tanker, ord og handling, mot til å gjøre rett og ta ansvar samt innrømme feil som har oppstått. Vi ønsker å bli oppfattet som etiske bedriftsledere som lever i.h.t. en moralkodeks vi har tro på.

Holde våre løfter- Et av våre viktigste verktøy som bedriftsledere er vårt ord. Vi bestreber oss på å overholde ethvert løfte vi gir og alltid å fullføre en forpliktelse.

Lojalitet - Vi forventer lojalitet til selskapet vårt av vårt team og av oss selv. Vi forstår at lojalitet forutsetter tillit, og vi har høy prioritet på å fremme selskapets, våre kunders og partnere sine interesser.

Kontakt oss Personvern Juridisk informasjon

© 1998-2018 ESET spol. s r.o. - All rights reserved. Trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of ESET spol. s r.o. or ESET North America. All other names and brands are registered trademarks of their respective companies.